Finalitza termini per presentar-se en el concurs de fotografia per dissenyar la portada del programa de la festa major 2017

Divendres, 28 d'abril de 2017 (De 09.00 h a 23.55 h)

BASES DEL CONCURS PER DISSENYAR LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2017

 

 1. OBJECTE DEL CONCURS:

Aquest concurs té com a objecte el disseny de la portada del programa de la Festa Major de Vilada 2017

 1. PARTICIPANTS:

Podrà participar qualsevol persona que hi estigui interessada

 1. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA:

Les propostes hauran de tenir com a base la fotografia o dibuix dels gegants nous de Vilada, en motiu del 25è aniversari de la seva construcció.  La fotografia o dibuix pot incloure: els dos gegants, o bé qualsevol d’ells de forma individual.

Posteriorment, amb la fotografia o dibuix guanyador, l’Ajuntament s’encarregarà de dissenyar el cartell i la portada del programa de la Festa Major.

 

Característiques tècniques:

La fotografia s’haurà de presentar en suport digital (.jpg o .png) o en suport paper. Haurà de tenir una resolució adequada per generar impressions i versions d’alta definició, preferiblement al voltant de 300 PPP.

L’orientació de la fotografia podrà ser horitzontal o vertical i amb unes dimensions mínimes de 10x15CM.

 

 1. PRESENTACIÓ:

La proposta es pot transmetre per dues vies segons si es fa en suport paper o en suport digital. Únicament es pot presentar pel concurs, una única proposta per persona.

Si la presentació es fa en suport paper s’haurà d’entregar la fotografia dins un sobre tancat, i adjuntant un paper dins el sobre on consti:

 • el nom de l’autor o qui presenta la fotografia,
 • el seu telèfon, direcció postal i correu electrònic,
 •  si és possible informació de la data i el lloc on es va fer la fotografia.

Si s’opta per presentar la fotografia en via paper, les entregues s’hauran de fer a les oficines de l’Ajuntament de Vilada, de dilluns a divendres en horari de 09:00h a 15:00h.

Si la presentació es fa en suport digital, s’haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça: concursfotosvilada@gmail.com, adjuntant la fotografia proposada, i fent constar en el cos del correu la següent informació:

 • el nom de l’autor o qui presenta la fotografia,
 • el seu telèfon, direcció postal i correu electrònic,
 •  si és possible informació de la data i el lloc on es va fer la fotografia

Termini de presentació:

El termini de presentació de les fotografies serà del 6 de març al 28 d’abril (ambdós inclosos). No s’admetran fotografies presentades fora d’aquest termini.

 

 1. PREMI:

La dotació del premi per la fotografia guanyadora serà de 100€.

 

 1. JURAT I VEREDICTE:

El jurat estarà format per 3 persones amb dret a vot: 1 representant de l’associació Juvenil Cims de Vilada, 1 representant de la Comissió de Festes, i professional de la fotografia.

El regidor de festes formarà part del jurat com a secretari, però no tindrà veu ni vot en l’elecció de la fotografia guanyadora.

Cap membre del jurat podrà participar com a concursant.

El concurs podrà ser declarat desert en el cas que les fotografies presentades no satisfacin els criteris del jurat.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

 1. PROPIETAT:

La proposta premiada romandrà en propietat exclusiva i permanent de l’Ajuntament de Vilada, el qual tindrà la completa llibertat per utilitzar i reproduir el disseny premiat. Al ser propietari legal del disseny, es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades. Els drets de propietat intel·lectual de la imatge presentada han de ser propietat de l’autor. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que prèviament s’han tramitat –i en aquest cas liquidat– els drets d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin, exonerant l’Ajuntament de Vilada de tota responsabilitat.

Respecte a les obres no premiades, l’Ajuntament tindrà dret d’exposar-les en una possible exposició de fotos durant la Festa Major de Sant Joan o la Festa Major d’Estiu. A més, se’n guardarà una còpia digital a l’arxiu de l’Ajuntament.

 

 1. RETORN DE LES OBRES:

Les fotografies presentades en format paper podran ser recollides a partir del 15 de setembre i fins el dia 30 d’octubre de 2017 a les oficines de l’Ajuntament de Vilada en horari d’atenció al públic. Passat aquest termini, restaran propietat de l’Ajuntament.

 

 1. NOTA LEGAL: 

Els drets d’imatge del guanyador en els actes públics relacionats amb les publicacions en les quals aparegui la seva obra, seran cedits a l’Ajuntament de Vilada per a ser utilitzats en medis propis o aliens, ja sigui impresos com digitals, amb finalitats divulgatives.

 

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La participació en el concurs comporta l’acceptació de les presents bases, així com el criteri i el veredicte del jurat.

 

VILADA, març de 2017

 

Darrera actualització: 10.04.2017 | 13:34