Certificats i volants de Padró

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de: a) una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat), b) diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu) c) o, una persona difunta que residia en un domicili Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. Estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat. Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.Quan es pot sol·licitar: Durant tot l'any

Quan es dóna resposta:

En el cas del volant, resolució immediata. En el cas del certificat, el termini legal és de tres mesos a comtemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). [posar compromís de la carta de serveis, si existeix]

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila s/n - 08613 Vilada - Barcelona
Telèfon: 938238128
Fax: 938238803
Adreça electrònica: vilada@diba.cat
Horari:  
Matins de 09:00 a 14:00h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 04.12.2017 | 18:06