Comunicació prèvia d'obres

Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament la realització de: 1) Obres d’escassa entitat constructiva als habitatges sempre que es facin en finques no catalogades, com per exemple obres per a: •Treballs a l’interior d’habitatges que no afectin a la distribució com: - enrajolat - substitució o col•locació de paviment - substitució o col•locació de sanitaris, mobiliari, marbres, portes - substitució o col•locació de falsos sostres - pintat i estucat de parets - instal•lació d’aigua, llum i gas - canvi de desguàs •Reparacions puntuals de cobertes i terrats •Treballs de jardineria, neteja, desbrossament de jardins privats o a interiors de solars, que no representin destrucció de jardins existents. •Tala d’arbres fins màxim 3 unitats. •Arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta (PB+1), sense instal•lació de bastida, cistella, ni cap altre element auxiliar. 2) Obres d’adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d’activitats establertes sense autorització que es poden acollir al règim de comunicació en aplicació de la Llei 12/2012, modificada per la Llei 14/2013, en tant que compleixin simultàniament: disposar d’una superfície útil d’exposició i venda al públic de fins a 500 m², no afectin a edificis protegits ni tinguin impacte sobre el domini públic, pertanyin a les activitats compreses en l’annex de la referida Llei 12/2012 o de la seva modificació 2.1) Obres per a: •instal•lacions elèctriques, llauneria, aire condicionat, .... •col•locació de rètol •pintura o revestiment de paraments •substitució o col•locació de falsos sostres •substitució o col•locació de paviment •substitució o col•locació de sanitaris, mobiliari, portes 2.2) Obres per a: •modificació de distribució, entesa com l’enderroc d’envans i/o la nova construcció amb independència del material emprat (sense afectació en el conjunt estructural, ni variació de superfície o volum, ni canvi d’ús) •instal•lació o modificació de l’aparador 3. Obres de serveis i instal•lacions: •col•locació de pals, pera a la instal•lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries en caràcter provisional •col•locació de provisionals d’obra •execució de cales i sondatges •execució de rases o canalitzacions per a escomeses o avaries que no alterin la xarxa general de distribució i d’una llargada màxima de 15 metres •instal•lació, reparació d’avaria, renovació d’escomesa (canvi de canonada, canvi d’aforament, connexió de bloc, canvi o instal•lació de vàlvula, fuita rebentada) o variant de la línia aèria de baixa tensió •instal•lació d’aigua directa •instal•lació d’escomesa provisional d’obra (instal•lació de comptador) •instal•lació, reparació d’avaria o renovació d’escomesa d’incendi •reparació de tapes i d’armaris de serveis Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic Més informació: Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en les Ordenances municipals. Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat. Normativa general: •Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors •Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors •Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya •Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics •Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. •Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Positiu Normativa reguladora del silenci administratiu: •Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl. •Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.Quan es pot sol·licitar: Durant tot l'any

Quin cost té:

Segons ordenança municipal

Quan es dóna resposta:

Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Cal aportar:

  • Documentació a aportar

    - Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir, llibre de família en el cas de menors de 14 anys sense DNI, NIF si és persona jurídica o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica).

    - En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat. Si és una persona jurídica caldrà acreditar els poders per actuar en el seu nom. En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un ertificat electrònic [entra en conflicte amb la declaració responsable del representant legal].

    - Altra documentació. Especifiqueu:


Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila s/n - 08613 Vilada - Barcelona
Telèfon: 938238128
Fax: 938238803
Adreça electrònica: vilada@diba.cat
Horari:  
Matins de 09:00 a 14:00h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.07.2018 | 13:14