Convocatòria procés de selecció Tècnic/a Educació Infantil

Dimarts, 25 de maig de 2021 a les 00:00

Termini de presentació de sol·licituds: A partir d'avui i fins el dia 9 de juny a les 23:59h.

Presentació de candidatures: presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Vilada o electrònicament a la seu electrònica

Documentació a adjuntar:

  1. Sol·licitud (instància genèrica que trobareu a https://vilada.eadministracio.cat/)
  2. Declaració responsable de mèrits: el model descriptiu de mèrits el trobareu adjunt en aquesta pàgina. El dia de l’entrevista competencial caldrà presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només d’aquells que s’hagin descrit a la fitxa. 
  3. Currículum vitae actualitzat
  4. Còpia del DNI o del passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat i en el seu cas permís de residència legal a l’estat espanyol. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable a la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’un dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel/per la cònjuge en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/da de dret de l’aspirant.

e) Documentació acreditativa del nivell C1 de Català per tal de quedar exempt de la realització de la prova de nivell.

f) Documentació acreditativa del nivell de castellà només aquelles persones que no tenen nacionalitat espanyola i que provenen de països en què la llengua castellana no és llengua oficial.

g) Si se’n disposa certificat de discapacitat igual o superior del 33% si es vol optar a les mesures destinades a aquest col·lectiu.

Abans del nomenament, caldrà presentar aquesta documentació original, així com la Certificació negativa del “Registre central de delictes sexuals” Els/les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions que sol·liciten per a la realització de les proves. Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar; correspon al Tribunal qualificador resoldre sobre l’oportunitat i concreció de l’adaptació en funció de les circumstàncies específiques de cada prova selectiva.

 

Els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria corresponent i per la resta de la tramitació dels procediments selectius, d’acord amb la normativa vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció e dades.

Darrera actualització: 25.05.2021 | 13:59