Informació, periodicitat de sessions i competències

En els municipis menors de 5000 habitants, la Junta de Govern és un òrgan potestatiu creat pel Ple Municipal.

La Junta de Govern està integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de regidors de l'ajuntament, que són designats i cessats lliurement per l'alcalde. A les sessions de la Junta de govern local, que se celebren el primer dimarts de cada mes, només hi poden assistir els seus membres i les persones que l'alcalde sol·liciti.

Les funcions de la Junta de Govern Local de Vilada són assistir l'alcalde en tot allò que sigui necessari per al desenvolupament de les seves competències i a exercir les atribucions que el Ple Municipal els delegui.

El Ple Municipal celebrat el 9 de juliol de 2019 va decidir delegar les següents competències a la Junta de Govern Local:

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

c) La concertació de les operacions de crèdit qual quantia acumulada, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost – llevat les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior – tot això de conformitat amb lo disposat en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menys duració quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referits als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:

           1r.- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic i no estiguin previstes en el Pressupost.

           2n.- Quan essent previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties esmentats per les adquisicions de béns.

g) Les demés que expressament li confereixin les lleis.

Darrera actualització: 04.09.2019 | 23:03
Darrera actualització: 04.09.2019 | 23:03