Vilada ja disposa de nova versió del Mapa del Patrimoni Cultural

Dijous, 2 de maig de 2019 a les 11:00

El dia 26 d’abril de 2019, la Diputació de Barcelona ha lliurat la nova versió del Mapa de Patrimoni Cultural de Vilada a l’Ajuntament, fruit del corresponent conveni signat amb el municipi. El Mapa de Patrimoni es va realitzar l’any 2002, però en la nova revisió s’han incorporat nous elements que han contribuït a incrementar el Patrimoni Cultural del municipi.

Amb aquest treball s’han inventariat 210 elements del patrimoni cultural i natural del terme (la versió anterior tenia 55 elements), dels quals el 75,71% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 3,33% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 2,86% documental (fons documentals i d’imatges), un 3,81% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 14,29% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars). Aquest Mapa ha estat realitzat per l’empresa In Situ Patrimoni i Turisme S.L. amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l’Ajuntament que han aportat els seus coneixements fruit de la seva recerca.

L’accés a la versió pública és  http://patrimonicultural.diba.cat/

L’Oficina de Patrimoni Cultural realitza des de fa més de 20 anys els Mapes de Patrimoni Cultural del municipis de la província de Barcelona que ho sol·liciten. Actualment hi ha 169 municipis de la demarcació on ja s’ha realitzat el Mapa del Patrimoni Cultural, i n’hi ha una vintena més en diferents processos de realització.

                                               ***************************************

El  Mapa del Patrimoni Cultural local  té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, permetent així que l’Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social.

Facilita a les corporacions municipals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal, per tal d’ unificar la informació i garantir el seu accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la seva difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la senyalització; etc ...

Hi ha dues versions del Mapa, una restringida d’ús estrictament municipal i la versió pública que oculta determinades informacions de caràcter sensible (fitxes senceres o camps concrets de les fitxes), la difusió de les quals podien ser perjudicials per la seguretat dels béns inventariats. Mentre que la versió íntegra del Mapa del Patrimoni té un ús eminentment intern i ha de ser considerada com un instrument de gestió municipal.

Actualment s’accedeix a la informació pública dels elements del Mapa del Patrimoni mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, amb el que es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt patrimoni, una introducció històrica al terme, així com a d’altra informació d’interès en la gestió com són els índexs que condueixen a la legislació corresponent per a la gestió del patrimoni cultural i natural.

L’accés a aquesta versió pública dels Mapes és a través de la web de Diputació de Barcelona – Mapes de Patrimoni Cultural en línia (http://patrimonicultural.diba.cat), o bé a la web dels propis ajuntaments, i els Ajuntaments tenen també accés a la versió restringida.

Darrera actualització: 02.05.2019 | 11:40