Informació, periodicitat de sessions i competències

El Ple Municipal és l’òrgan col·legiat més important de l’Ajuntament. Està integrat per la totalitat de regidors/es i es reuneix sota la presidència de l’alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament i té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Vilada se celebren a les 18h el primer divendres hàbil dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. Si aquest dia és festiu, el Ple es traslladarà al primer divendres hàbil. El Ple també es pot reunir en sessió extraordinària que a més pot ser urgent.

Les competències del Ple Municipal es regulen a l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i a l’art.50 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

En tot cas, les competències del Ple Municipal són: 

 • El control i fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats locals d’àmbit territorial inferior a ell; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats o l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels esmentats instruments.
 • L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés administracions públiques.
 • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
 • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • L’adjudicació de concessions sobre béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alineació del patrimoni quan estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
 • Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
 • Pertany, igualment al Ple, la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

 

Darrera actualització: 04.09.2019 | 20:40
Darrera actualització: 04.09.2019 | 20:40