Escola bressol

Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 1 a 3 anys.

El servei es presta a l'Escola CEIP Serra de Picamill de Vilada i es regula per l'Ordre ENS/273/2015 de 25 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el Pla experimental de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Línies de servei:

  • Servei educatiu
  • Servei d'alimentació
  • Servei d'acollida

 

 

Persones destinatàries:

Les famílies que decideixin matricular-hi els seus fills o filles en edat d'entre 1 a 3 anys


Cost per l'usuari:

Es regula mitjançant Ordenança Fiscal. 

Actualment la quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat i menjador

Matricula d’inici 120€ curs
Escolarització jornada completa 118€/ mensuals

S'estableixen bonificacions en funció del nombre de fills inscris a la Llar d'intants:

1r fill/a Quota integra
2n fill/a 10% de reducció quotes
3r fill/a 25% de reducció quotes

En cas de família nombrosa, la quota escolar tindrà una reducció del 25 %.

En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en base dels informes emesos per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament. A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials. Aquest Servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.


Equip tècnic:

1 Tècnica d'Educació Infantil (TEI)


Àrea responsable:

Regidoria d'ensenyament