Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

 

Persones destinatàries:

Qualsevol persona amb habitatge al municipi connectat a la xarxa d'abastiment d'aigues de Vilada


Cost per l'usuari:

Cost per l'usuari: És regulat per ordenança fiscal. Actualment la quantia de la taxa es determina aplicant les següents tarifes:

1) Tarifa única

S'estableix una facturació mínima de 10 m3 mensuals

Consum = ó < 75 m3 0,60 euros x m3
Consum = ó > 75 m3 0,65 euros x m3

2) Tarifa agraria

S'estableix una facturació mínima de 10 m3 mensuals

Consum = ó < 75 m3 0,60 euros m3
Consum = ó > 75 m3 0,65 euros m3

3) Altres

Noves connexions 300 euros
Manteniment comptador  2 euros per trimestre

 


Cost del servei:

Segons Compte General de l'any 2017:

Programa de despesa de Sanejament, Abastament d'aigua: 19.957,54€
Programa de despesa Cànon de l'aigua: 11.236,03€


Equip tècnic:

Equip tècnic:

3 peons de la brigada


Àrea responsable:

Regidoria d'Urbanisme i Obres