Autorització o comunicació per encendre foc

En el període comprès entre la 2ona quinzena de març a la 1a quinzena d'octubre aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc. Aquesta autorització únicament permet encendre foc per dur a terme les activitats següents: - Realització de treballs apícoles en qualsevol punt del territori forestal de Catalunya. - Realització de treballs forestals que generen restes vegetals en període d'alt risc d'incendi forestal. - Fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta. El permís s'atorgarà per un dia (només amb caràcter excepcional, i a petició de la persona sol·licitant, es pot concedir per a dos dies) i és necessari tenir l'autorització expressa del/de la propietari/propietària. En el període comprès entre la 2ona quinzena d'octubre a la 1a quinzena de març serà necesseri comunicar a l'Ajuntament la realització d'un foc en sòl no urbanitzable per a la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal. La crema es pot fer en diversos dies per tal de no cremar grans quantitats en una sola vegada, però com a màxim el període de crema no pot superar un mes i és necessari tenir l'autorització expressa de la persona propietària de la finca. Requisits a complir: Més informació: Mesures Preventives: - Netejar la zona en la qual s'efectuï la crema i/o aquella en la qual s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra. - La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada. - La crema començarà i acabarà amb llum de dia, a excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció. - Cal apagar el foc amarant les brases amb aigua per a després barrejar-la amb cendres i terra, fins a que deixi de fumejar. - En cas de cremes en finques colindants amb autopistes o carreteres, aquestes cremes es suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial. Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Reial Decret Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria d'incendis forestals. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.Quan es pot sol·licitar: Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila s/n - 08613 Vilada - Barcelona
Telèfon: 938238128
Fax: 938238803
Adreça electrònica: vilada@diba.cat
Horari:  
Matins de 09:00 a 14:00h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 04.01.2017 | 12:26