Subvencions a entitats

Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament destinades a entitats del municipi que estiguin en període de presentació de sol·licituds. Requisits a complir: En tots els casos cal complir el requisit 1. En el cas de subvencions per a entitats, cal complir també el requisit 2. Addicionalment, cal complir els requisits que estableixi la convocatòria corresponent. 1. Les persones jurídiques públiques o privades que hagin de ser beneficiàries de la subvenció no podran concórrer en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei de Subvencions, tret que per la naturalesa de la subvenció s'exceptuï per la seva normativa reguladora: a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques. b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, tret que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. c) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració. d) Ser culpable la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament. f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. g) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin. h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei General Tributària. I tampoc en cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions les associacions culpables en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació. 2. Les entitats han de figurar inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes i al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya en el moment de la sol·licitud o bé que s’inscriguin abans del corresponent atorgament de la subvenció. Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Normativa reguladora del silenci administratiu: Quan es pot sol·licitar: En funció de la subvenció, en el període que es concreti.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és el que determini la convocatòria de subvenció corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila s/n - 08613 Vilada - Barcelona
Telèfon: 938238128
Fax: 938238803
Adreça electrònica: vilada@diba.cat
Horari:  
Matins de 09:00 a 14:00h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 04.12.2017 | 18:09