Procediment regularització cadastral

Divendres, 21 d'abril de 2017 a les 11:00

Amb data 22 de febrer de 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Resolució de 16 de febrer de 2016 de la Direcció General del Cadastre per la que es determinen els municipis i el període d’aplicació del procediment de regularització, resolució en la que hi figura el municipi de Vilada. A aquesta resolució s’estableix que aquest procediment serà d’aplicació des del dia següent a la seva publicació i fins al 30 de juliol de 2017.

Dins del procediment de regularització cadastral que actualment és d’aplicació al municipi de Vilada (Resolució de 16 de febrer de 2016 de la Direcció General del Cadastre  publicada al BOE el dia 22 de febrer de 2016) , us informen que la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona ens ha comunicat que començarà a enviar als titulars cadastrals corresponents, les notificacions dels expedientes de regularització cadastral que s’han iniciat al nostre municipi, tal i com s’estableix a la Disposició addicional tercera del Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

El número d’expedients de regularització cadastral al municipi de Vilada és de 21 , si bé aquest número pot estar subjecte a petits canvis fins al final del període d’aplicació d’aquest procediment.

Així mateix, us adjuntem el model específic que podeu utilitzar, per tal de presentar a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona les possibles reclamacions que es puguin plantejar contra els acords d'alteració cadastral derivats de l'esmentat procediment de regularització cadastral.

Ajuntament de Vilada

 

Darrera actualització: 21.04.2017 | 11:36